HOI ARTZI MOLADETI

( Israël)

Hoi Artzi moladeti

Hoy, artzi molad'ti,
har trashim kere'ach.
Eder ulpeh, seh ug'di,
zehav hadar same'ach.

Minzarim, gal, matzevah,
kipot tit al bayit.
Moshavah lo noshavah
zayit etzel zayit.

Eretz, eretz morashah,
dekel rak kapaim.
Keder kav tzavar rasha.
Nachal k'mah hamayim.

Reiach pardesei aviv,
shir tzil'tzal gamelet.
cheil cholot layam saviv,
tzel shikmah nofelet.

Eretz nach'lat midbar sin,
kesem kochvei lechet.
Hevel za'am hacham'sin,
melunah bashalechet.

Kerem gefen nim lo nim,
tel chorvah nech'reshet.
T'chol leilot vilel tanim,
mash'evah nokeshet.

Hoi, hoi, eretz chamdat lev,
hashamir hashayit.
Bayir sud yatom bagev,
bashamaim ayit.

Reiach pardesei aviv,
shir tzil'tzal gamelet.
Beyam shel or tove'a kol,
ve'al p'nei kol hat'chelet.
Texte : Tshernichovski Shaul.

Source : Danses d'Israël


. ISRAEL            TEXTES ISRAEL            TEXTES