HEYE CHAZAC

( Israël)

Heye Chazak

Dvarim k'tanim, dvarim p'shutim,
Uktzat hafta'ot be'emtza haderech,
Zmanim cholfim umishtanim
Etmol ata hayita melech.

Le'an parchu hatzipiot
Ve'eich nish'arta b'li tshuva?
Od lo hispakta la'asot
Uma nish'ar mikol ha'ahava?

Hakol talu'i becha chaver,
Heye chazak - al tishaver,
Al titen la'atzvut becha lifgoa,
Heye chazak vetitgaber.

Kasheh lir'ot ach lif'amim,
Galgal nisgar be'emtza hasipur,
Ve'ein kvar ko'ach legufcha yoter limshoch,
Yachol gam levater, aval lecha asur.

Hakol talu'i ...

Hamaskana chaver, esof et kol hako'ach,
Kal yoter ledaber kshehapachad mish'tachrer
Lamrot hakol ata mevin shezo haderech
Heyeh chazak chaver, heyeh chazak umitgaber.

Hakol talu'i ...
Texte : Boaz Sharabi.

Source : Danses d'Israël


ISRAEL            TEXTES ISRAEL            TEXTES