ESHKOLIT

(Israël)          

Eshkolit
Eshkolit

Eshkolit at, eshkolit achot li
eshkolit at li achot
hen gilit et gilgilai s'machot li
hen gilit gilai s'machot

Yom kachol ran lo ve'anan paru'a
mistal'sel bishmei harom
bapardes nam lo ha'adam lanu'ach
im hatzel kechom hayom

Eshkolit hi eshkolit tz'havhevet
na'arah hi na'arah
eshkolit et admatah ohevet
na'arah at na'arah

Zohar leil rad lo umach'sif yare'ach
mach'sifah ha'eshkolit
bapardes nad lo zug yonim zore'ach
esh kalah ha'eshkolit

Esh kalah, hi mad'likah bayare'ach
banitzan, bimot hashevet
ne'urim hi mad'likah baperach
use'arah belev habat

Bemachol yatz'ah, cholelah lah ket'a
ke'omeret: "at kuli!"
ve'achar ratzah ubarchah lefet'a
uveyadah ha'eshkolit

Eshkolit hi eshkolit...

Zohar leil rad...
Texte : Zev Chavatzelet - Musique : Folklore arménien - Chorégraphie : Edery David - 1980.

Source : Danses d'Israël

TEXTES ISRAEL            TEXTES