ROMANA

(Grèce)          

Na san ekinen p' epien - ei pouli m', pouli m' (2)
ki eyentone Romana ! - ela- ela leo se- (2)
Exeven sa psila rascha - ei pouli m', pouli m' (2)
Sa miromen' t' ormania - ela- ela leo se- (2)
(ei -sa miromen' t'ormania - - kati - kati les tidhen -
- sa miromen' t'ormania - -podhe - podhezo se)
Troi panta ti tiroklostin - ei pouli m', pouli m' (2)
T'athoyalan to stipon, - ela- ela leo se- (2)
fteria stron' ke kite ka', - ei pouli m', pouli m' (2)
kimate kalon ipnon - ela- ela leo se- (2)
(ei - kimate kalon ipnon - - kati - kati les tidhen -
- kimate kalon ipnon - -podhe - podhezo se)
Me ta poulia kathete - ei pouli m', pouli m' (2)
me ta poulopa meni - ela- ela leo se- (2)
me ta poulia stil' meneman - ei pouli m', pouli m' (2)
s'ekinon pou thimate. - ela- ela leo se- (2)
(ei -s' ekinon pou thimate - - kati - kati les tidhen -
- s' ekinon pou thimate - -podhe - podhezo se)

TEXTES GRECE            TEXTES