Descriptions
de danses folkloriques
de Chine

En anglais
Bay Nian (Taiwan) 6111
Chiao Pi Chung Tien Jen (Taïwan) 6112
Ching-Chun Wu-Chun 6113
Ching-Shan Ching-Ko 6114
Chu Ku Wu (1) (2) (Taïwan) 6115
Ch'un Yu (Taïwan) 6116
Diu Xie (1) (2) 6117
Gao Shan Qing (High Green Mountain) (1) (2) (3) (Taiwan) 6119
High Green Mountain (Gao Shan Qing) (1) (2) (3) (Taiwan) 6120
Hsiao Hua Mao 6121
Huan-Le Ko (1) (2) 6122
Jan Dzai Gau Gang Shang 6123
Lee-Chi Feng-Kuang 6124
Meng-Ku Wu Chu 6125
Mong-Ku Mu-Ko 6126
Mountain Sprint Song (Taiwan) 6127
Na Lhu Uan (Taïwan) 6128
Niu Li Ko 6139
Shan Yueh Tao Hua 6129
Shih-Chi Hua 6130
Shih-Wai Tao-Yuan 6131
Shih Wu (1) (2) 6132
Shou-Huo Chi-Chieh (Taïwan) 6133
Tai Wan Hau (Taiwan) 6134
Tao Hua Kuo Do 6135
Tsae Shi Gua (Taïwan) 6136
T'sai Cha Wu 6137
Ying Bin Wu (Taiwan) 6138

CHINE         DESCRIPTIONS